KETUA
Pembina Utama Muda (IV/c)
Victor Togi Rumahorbo,
S.H., M.H.
19670709 199203 1 004
WAKIL KETUA
Pembina Utama Muda(IV/c)
Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H.
197106131996031002